วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556

ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์กับการทำงานในองค์กร

ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์กับการทำงานในองค์กร

Posted: ตุลาคม 26, 2012 in OD : Organization Designation
ป้ายกำกับ:
, , ,

0
 
 
 
 
 
 
i
 
3 Votes
Quantcast


ทฤษฎีแรงจูงใจตามลำดับขั้นของมาสโลว์ กล่าวว่า มนุษย์มีความต้องการ ความปรารถนา และได้รับสิ่งที่มีความหมายต่อตนเอง ความต้องการเหล่านี้จะเรียงลำดับขั้นของความต้องการ ตั้งแต่ขั้นแรกไปสู่ความต้องการขั้นสูงขึ้นไปเป็นลำดับ ซึ่งมีอยู่ 5 ขั้น ดังนี้
1. ความต้องการทางร่างกาย (physiological needs) เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์เพื่อความอยู่รอด เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค อากาศ น้ำดื่ม การพักผ่อน เป็นต้น
2. ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง (security or safety needs) เมื่อมนุษย์สามารถตอบสนองความต้องการทางร่างกายได้แล้ว มนุษย์ก็จะเพิ่มความต้องการในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เช่น ความต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความต้องการความมั่นคงในชีวิตและหน้าที่การงาน
3. ความต้องการความผูกพันหรือการยอมรับ (ความต้องการทางสังคม) (affiliation or acceptance needs) เป็นความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ เช่น ความต้องการให้และได้รับซึ่งความรัก ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ ความต้องการได้รับการยอมรับ การต้องการได้รับความชื่นชมจากผู้อื่น เป็นต้น
4. ความต้องการการยกย่อง (esteem needs) หรือ ความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นความต้องการการได้รับการยกย่อง นับถือ และสถานะจากสังคม เช่น ความต้องการได้รับความเคารพนับถือ ความต้องการมีความรู้ความสามารถ เป็นต้น
5. ความต้องการความสำเร็จในชีวิต (self-actualization) เป็นความต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล เช่น ความต้องการที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้สำเร็จ ความต้องการทำทุกอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง เป็นต้น
จากบทความเมื่อตอนที่แล้ว ได้เขียนไปถึงเรื่องความต้องการของพนักงานในองค์กร มาคราวนี้จึงต้องการให้มีความต่อเนื่องของเื้นื้อหาจึงยกเอาทฤษฎีแรงจูงใจตามลำดับขั้น 5 ขั้น มาประยุกต์ใช้ในการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้พนักงานในองค์กร ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน(basic) จนถึงระดับซับซ้อน (complex)  ดังนี้
1. ความต้องการทางด้านร่างกายในองค์กร ( Physiological needs in organization ) ได้แก่
- Ventilation การระบายอากาศ บรรยากาศปลอดโปร่ง ไม่อึดอัด ทึบ/ฝุ่น/ควัน/กลิ่น/ร้อน
- ฺBase Salary เงินเดือนพื้นฐานที่เพียงพอแก่การดำรงชีวิต คุณค่าของงาน ความรู้ความสามารถ
- Cafeteria โรงอาหารที่มีอาหารอร่อย สะอาด ถูกหลักโภชนาการ ราคาไม่แพง
- Working Conditions สภาพการทำงานที่เอื้อต่อการทำงานให้สำเร็จตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
2. ความต้องการความปลอดภัยในองค์กร ( Safety needs in organization ) ได้แก่
- Safety Working Conditions สภาพการทำงานที่เหมาะสม ปลอดภัยต่ออาชีวอนามัย
- Fringe Benefits สวัสดิการ
- General Salary Increase การขึ้นเงินเดือนทั่วไป
- Job Security  งานที่มั่นคง
3. ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของในองค์กร ( Belongingness and love needs in organization) ได้แก่
- Quality of supervision คุณภาพของการกำกับดูแล
- Compatible work group ความเข้ากันได้กับกลุ่มผู้ร่วมงาน
- Professional friendship มิตรภาพแบบมืออาชีพ
4. ความต้องการได้รับความนับถือยกย่องในองค์กร ( Esteem needs in organization) ได้แก่
- Job title ชื่อตำแหน่ง
- Merit pay rise การจ่ายเพิ่มขึ้นตามระบบคุณธรรม ไม่ใช่ระบบอุปถัมภ์
- Peer/Supervisory Recognition การได้รับการยกย่องชมเชยจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน
- Work itself  การทำงานได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ
- Responsibility หน้าที่ความรับผิดชอบที่มีคุณค่า
5. ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงในองค์กร ( Self-actualization needs in organization) ได้แก่
- Challenging job งานที่ท้าทาย
- Creativity การใช้ความคิดสร้างสรรค์
- Achievement in work ความสำเร็จในการทำงาน
- Advancement in organization ความก้าวหน้าในองค์กร
About these ads


http://humanrevod.wordpress.com/2012/10/26/maslows-hierarchy-of-needs-in-organization/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น